Vedtægter for Herlev Taekwondo klub

§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Herlev Taekwondo Klub HI. Klubbens træningsadresse er Herlev Hovedgade 201A, 1. sal, 2730 Herlev. Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund.

 

§2 Formål

Klubbens formål er at undervise i Taekwondo på motions- og konkurrence basis, og herigennem udvikle medlemmernes evne og lyst til, at engagere sig og tage medansvar i Herlev Taekwondo Klub HI og i samfundet som helhed.

 

§3 Træning

Som medlemmer kan optages alle over 5 år. Træningen vil blive tilrettelagt efter det enkelte medlems alder, modenhed og fysik. (Børn under 5 år kan komme på et specielt hold, hvis til slutningen er stor nok til et hold.)

 

§4 Medlemsskab

Stk. 1 Som medlemmer i klubben kan optages enhver uberygtet person der er fyldt 4 år. Personer der har været straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden, kan Ikke optages. 

Stk. 2 Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 3 Alle klubbens aktive medlemmer skal have gyldigt medlemskab af DTaF, der betales ved indmeldelse for nye medlemmer og sammen med opkrævning af kontingent for 4. kvartal af andre.

Stk. 4 Indmeldelse sker til kassereren, ved at udfylde indmeldelses procedure på klubbens hjemmeside : www.herlevtaekwondo.dk. 

Stk. 5 Medlemmer der står i kontingent restance, har ikke krav på klubbens faciliteter, og kan ikke indstilles til graduering.

Stk. 6 Personer der ønsker at støtte klubben, kan når som helst optages som passive medlemmer. Passive medlemmer betaler årligt Kr. 100,00 i medlemskontingent samt medlemskab af DTaF.

Stk. 7 Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen 

Stk. 8 Klubben er ikke ansvarlig for skader, som pådrages udenfor og under træningen.

 §5 Kontingent

Stk. 1 Kontingent fastlægges på den årlige generalforsamling, for et år af gangen. Kontingent skal betales kvartalsvis forud.

 

§6 Udmeldelse og Udelukkelse

Stk. 1 Ved kontingentrestance for mere end 2 måneder, kan medlemmer slettes af medlemsfortegnelsen. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af restance og gebyr. Særlige forhold behandles af bestyrelsen   

Stk. 2 Udmeldelse af klubben sker skriftligt på følgende mail adresse: bestyrelsen@herlevtaekwondo.dk med emne 'udmeldelse' til den første i en måned med mindst en måneds varsel, og at det ophørende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelse har virkning. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Stk. 3 Såfremt et medlem misbruger sin kunnen i Taekwondo, krænker klubbens anseelse, modarbejder klubben, begår brud på dens vedtægter eller sidder dens afgørelser overhørig, er bestyrelsen berettiget til at udelukke medlemmet. 

Stk. 4 Såfremt et medlem undlader at følge de regler og etiketter der er forbundet med at dyrke Taekwondo, kan instruktøren i samråd med bestyrelsen udelukke medlemmet.

 

§7 Bestyrelse

Stk. 1 Klubbens bestyrelse består af 6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, i følgende poster: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, 2 Forældre- eller udøver-repræsentanter, og 2 Suppleanter.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af klubben eller forældre til udøvere, og skal være fyldt 18 år.

Stk. 4 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, og bestyrelsen finder selv det nøjagtige tidspunkt og sted herfor.

Stk. 5 Klubbens interesser ud- og indadtil varetages af bestyrelsen, som tilmed skal påse, at klubbens formål og retningslinjer overholdes, og at der skaffes medlemmerne den bedst mulige instruktion inden for de givne økonomiske rammer.

Stk. 6 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Dog er formandens stemme ved stemmelighed afgørende. Er formanden ikke til stede, er næstformandens stemme udslagsgivende.

 

§8 Generalforsamling

Stk. 1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Det påhviler bestyrelsen at bestemme det nøjagtige tidspunkt, samt annoncering af tidspunkt samt dagsorden for ordinær generalforsamling. 

Forslag som ønskes behandlet på generalsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 14 dage før denne afholdes.

Stk. 2 Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følgende:

 

      1. Valg af dirigent.

      2. Formandens beretning.

      3. Kassereren aflægger regnskab.

      4. Valg af revisor (og suppleant).

      5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

      6. Behandling af indkomne forslag.

      7. Valg af bestyrelse.

      8. Eventuelt.

 

Stk. 3 Dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen, godkender sammen med formanden, det af sekretæren udarbejdede referat.

Stk. 4 På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende. Til lovændringer kræves dog at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Imidlertid kan et stemmeberettiget medlem bede om skriftlig afstemning.

Stk. 5 Alle aktive medlemmer over 15 år har stemmeret som kun kan udøves ved personligt fremmøde.

 

§9 Tegningsret

Stk. 1Klubben tegnes økonomisk af formand og kasserer i fællesskab. Kassereren har derudover tegningsret alene over for mindre økonomiske dispositioner. 

Stk. 2 Bestyrelsen fastlægger selv de nærmere økonomiske rammer.

 §10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med 8 dages varsel. Bestyrelsen er pligtig hertil når mindst 1/3 af medlemmerne har anmodet skriftlig herom. Dagsorden udsendes samtidig med indkaldelsen.

 §11 Opløsning

Herlev Taekwondo Klub HI kan kun opløses på en generalforsamling, hvortil der er indkaldt med dette punkt særskilt på dagsorden, og hvor mindst 4/5 af de fremmødte stemmer for en opløsning af klubben. I forbindelse med klubbens opløsning vil en eventuel formue, tilfalde folkeoplysningen i Herlev.

Ændret ved generalforsamling den 28. februar 1997

Ændret ved generalforsamling den 25. februar 2001

Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 10. april 2003

Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 8. maj 2003

Ændret ved generalforsamling d. 27. februar 2017

Vi takker vore sponsorer

Herlev Hwarang Taekwondo Klub HI

Herlev Hovedgade 201A, 1., 2730 Herlev